تعرفه های آب و فاضلاب سال۹۹

  تعرفه های فروش آب            خصوصیات فایل
   تعرفه فروش انشعاب آب و فاضلاب سال ۹۹   (فایل PDF - حجم ۳۹Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹)
   نحوه محاسبه قبض در بخش خانگی سال۹۹  (فایل PDF - حجم ۱۲۲Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹)
   دستورالعمل محاسبه آب بهای ماهیانه خانگی  (فایل PDF - حجم ۲۲۶Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹)