صحنه

اطلاعات

جلیل حیدری
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تلفن: 
۰۸۳۴۸۳۲۴۲۵۹
نمابر: 
۰۸۳۴۸۳۲۴۲۵۹
آدرس پستی: 
صحنه - بلوار امام (ره) - بعد از ساختمان فرمانداری کد پستی: ۶۷۴۶۱۵۳۱۷۷
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات