مشاور ۱

اطلاعات

فرزاد صابری
مدرک تحصیلی: 
لیسانس حقوق
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۵۴۹۲۷
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۱۱
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
moshaver1@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امور آبفای شهر صحنه
امور آب و فاضلاب شهر صحنه
۱۳۸۲/۰۲/۲۰
۱۳۸۷/۰۸/۲۵
مدیر امور آبفای شهر سنقر
امور آب و فاضلاب شهر سنقر
۱۳۸۷/۰۸/۲۶
۱۳۸۸/۰۵/۲۵
مدیر دفتر امور حقوقی و تحصیل تملک
کرمانشاه-بلوار مصطفی امامی- نرسیده به میدان گلستان-ساختمان اصلی طبقه اول
۱۳۸۸/۰۵/۲۶
۱۳۹۴/۰۱/۱۵
مدیر دفتر امور حقوقی و تحصیل تملک و سرپرست معاونت مالی
کرمانشاه-بلوار مصطفی امامی- نرسیده به میدان گلستان-ساختمان اصلی طبقه اول
۱۳۹۴/۰۷/۱۵
۱۳۹۵/۰۱/۱۵
معاونت مالی و پشتیبانی
کرمانشاه-بلوار مصطفی امامی- نرسیده به میدان گلستان-ساختمان اصلی طبقه اول
۱۳۹۵/۰۱/۱۵
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
مدیر امور آبفای کنگاور
امور آب و فاضلاب کنگاور
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - روبروی پارک معلم
۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
مشاور مدیر عامل
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۲
۱۳۹۹/۰۷/۲۵
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات