معاونت بهره برداری و توسعه آب

اطلاعات

یوسف اسماعیلی
مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
تلفن: 
۳۸۱۶۴۰۱۷ - ۰۸۳
آدرس پستی: 
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ،ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
آدرس ایمیل: 
ab@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امور آبفار شهرستان گیلانغرب
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۸۸/۰۵/۲۲
۱۳۹۰/۰۳/۰۳
مدیر امور آبفار شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ،ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۹۰/۰۳/۰۴
۱۳۹۲/۰۹/۲۲
رئیس اداره نگهداری و بهره برداری
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
۱۳۹۵/۰۹/۲۷
رئیس اداره مطالعات و بررسی های فنی
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
معاون بهره برداری
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
معاونت بهره برداری و توسعه آب
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ادامه دارد
مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات