تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 7 مهر
آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه
حداقل   

علامت + ضروری است

مدارک موردنیازخدمات ارائه شده دردفاترپیشخوان دولت

علامت - ضروری نیست

 

علامت * داشتن یک موردکافی است

ردیف

نام خدمت

مدارک مورد نیاز

1

صدور قبض المثنی

+

-آخرین قبض پرداختی آب

2

درخواست تغییر نام

*

-اصل و فتوکپی سند(برگ واگذاری یا قولنامه)

+

-آخرین قبض پرداختی آب

+

- کپی و اصل کارت ملی و شناسنامه

-

-ارائه کد پستی

-

-ارائه شماره تلفن های ثابت و همراه

3

درخواست اصلاح قبوض مصرفی آب (رقم)

-

-آخرین قبض پرداختی آب

+

- شماره کنتور

4

درخواست تسویه حساب(آب بها)

-

-آخرین قبض پرداختی آب

+

-شماره کنتور

5

درخواست استعلام(دفترخانه)(حق انشعاب وآب بها)

+

-اصل و کپی کارت ملی

+

-اصل و کپی شناسنامه

6

*

-اصل و کپی سند مالکیت ملک یا برگ واگذاری، در صورت قولنامه ای بودن

-درخواست تقاضای انشعاب فاضلاب

+

-فتوکپی و اصل شناسنامه و کارت ملی

-درخواست تقاضای آب ساخت و ساز

+

-قبض آب همسایه

- درخواست برقراری انشعاب آب

*

-پروانه ساختمانی

 

-

-ارائه کد پستی و شماره تلفن های ثابت و همراه

7

درخواست واحد شماری (اصلاح قرارداد)

*

- اصل و فتوکپی سند(برگ واگذاری یا قولنامه)

+

-آخرین قبض پرداختی آب

+

-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

-

-ارائه کد پستی

-

-ارائه شماره تلفن های ثابت و همراه

8

درخواست تغییر قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی آب و فاضلاب

+

-آخرین قبض پرداختی آب

*

- اصل و کپی سند مالکیت یا برگ واگذاری یا قولنامه

+

-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

9

درخواست انشعاب موقت آب و فاضلاب

+

-تقاضا نامه جهت میزان آب مصرفی مورد نیاز ساخت و ساز

10

درخواست قطع و وصل انشعاب

+

-آخرین قبض پرداختی یا تسویه حساب حق انشعاب

*

-اصل و کپی سند مالکیت ملک یا برگ واگذاری، در صورت قولنامه ای بودن

11

درخواست تفکیک و ادغام انشعاب

+

-آخرین قبض پرداختی آب

*

-اصل و کپی سند مالکیت ملک یا برگ واگذاری ، در صورت قولنامه ای بودن

+

- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

12

درخواست برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب

*

-اصل و کپی سند مالکیت ملک یا برگ واگذاری ، در صورت قولنامه ای بودن

+

-آخرین قبض پرداختی آب

+

- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

13

درخواست لوله ترکیدگی

-

-آخرین قبض پرداختی آب

14

درخواست آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری

-

-آخرین قبض پرداختی آب

15

درخواست تعویض کنتور خراب

-

-آخرین قبض پرداختی آب

16

درخواست خدمات حوادث آب و فاضلاب

-

-آخرین قبض پرداختی آب

17

درخواست جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب

*

- اصل و کپی سند مالکیت ملک یا برگ واگذاری در صورت قولنامه ای بودن

+

-آخرین قبض پرداختی آب

-

-ارائه کد پستی و شماره تلفن های ثابت و همراه

18

درخواست تغییر محل کنتور

*

- اصل و کپی سند (برگ واگذاری یا قولنامه)

+

-آخرین قبض پرداختی

-

-ارائه کد پستی و شماره تلفن های ثابت و همراه

19

درخواست تغییر سطح

*

- اصل و کپی سند (برگ واگذاری یا قولنامه)

+

-آخرین قبض پرداختی

+

- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی

-

-ارائه کد پستی و شماره تلفن های ثابت و همراه

20

درخواست تغییر مسیر

*

-فتوکپی و اصل سند (برگ واگذاری یا قولنامه)

+

-آخرین قبض پرداختی

+

- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

-

-ارائه کد پستی و شماره تلفن های ثابت و همراه

پرشیا سافت
حسن الفت
دات نت نیوک فارسی